Топлификација АД Скопје

Друштво за производство нa дистрибуција на топлинска енергија

До
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ВО ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ
Предмет: ИНФОРМАЦИЈА –ДЕМАНТ
Почитувани,
Во врска со Информацијата за случувањата на седницата на Годишното собрание на акционери на Топлификација АД Скопје одржана на 19.07.2016 год., испратена од Иницијативната група за заштита на акционерски права и интереси, Ве известуваме за следново: Записникот од седницата на продолженото собрание на акционери на Топлификација АД Скопје одржана на ден 19.07.2016 година е изготвен на ден 25.07.2016 година од страна на нотарот кој го водеше записникот на оваа собрание. Истиот ден е повикан претседавачот на продолженото собрание на акционери да го потпише записникот, но до овој момент истиот не е потпишан од страна на претседавачот. Согласно член 407 oд Законот за трговски друштва, записникот од собранието на акционери го потпишува нотарот и претседавачот на собранието на акционери. По добивањето на записникот од седницата на собранието веднаш ќе бидете известени за содржината на записниокот од која единствено може да се види што, согласно позитивните законски прописи, се случувало на седницата одржана на 19.07.2016 година.

ДЕМАНТ НА ОБЈАВЕНИ ИНФОРМАЦИИ ВО ДНЕВНИОТ ВЕСНИК „ВЕЧЕР“

Во врска со објавениот Повик за одржување на продолжена седница на Годишното собрание на акционери на Топлификација АД Скопје, објавен на 21.07.2016 година во вашиот дневен весник „ВЕЧЕР“, барамe...

Повеќе »


Почитувани акционери

Записникот од седницата на продолженото собрание на акционери на Топлификација АД Скопје одржана на ден 19.07.2016 година, го водеше нотар. По добивање на официјалниот записник ќе Ве информираме за текот и настаните на седницата на собранието. Согласно Законот за трговски друштва член 407 записникот се изготвува во рок од три дена од одржувањето на собранието.


Почитувани акционери

Во периодот 2013 – 2016 година за акционерските собранија на Топлификација АД одредени акционери нудат полномошна за застапување на други акционери. Акционерите на кои им се нуди застапување на акционерските собранија побараа од Топлификација АД да добијат стручна информација за нивото на нивна заштита при таквата постапка и можните последици од оваа постапка на отстапување на правата кои произлегуваат од сопственоста над акциите. Топлификација АД ангажираше група адвокати кои изработија Правно мислење кое го објавуваме во целост ...

Повеќе »


Презакажано собрание на акционери 2016г.

(19.07.2016 17:00 хотел Александар Палас во Скопје, Конгресна сала 2)

Повеќе »

3.ВАЖНА ИНФОРМАЦИJA ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Членот 28 од Законот за трговски друштва ги дефинира Посебните одговорности на содружниците, односно на акционерите и поради тоа за секој акционер е корисно да е информиран за одредбите во овој член.

Повеќе »

2.ВАЖНА информација за Собрание 2016

Како дел од активностите за обезбедување подобра информираност на акционерите Ви ја доставуваме следнава информација ...

Повеќе »

1.ВАЖНА информација за Собрание 2016

Како дел од подготовките за организирање на годишното собрание на акционери 2016 Ви ја пренесуваме следнава информација ...

Повеќе »

4.Одлуката на Апелација за враќање на предметот за ЗАЕМИ

За информирање на акционерите во врска со судскиот процес за наплата на заемите дадени на ТЕ ТО АД во периодот на градбата на објектот корисно е да се прочита делот од пресудата на апелација каде се образлага зошто предметот е вратен на повторно одлучување. Како што може да се види од маркираниот дел од документот, образложението за враќање на предметот на повторно одлучување во целост ја потврдува првостепената пресуда ....

Повеќе »


Информација за акционерите

Топлификација АД до 31.12.2012год. беше носител на трите лиценци...

Повеќе »

Деловен план

Деловен план 2013-2017 на Топлификација АД Скопје

Повеќе »

Сервис

За сите проблеми кои ги имате со Вашата внатрешна инсталација, јавите се на фирмата СИГ дооел Скопје тел. 3097 618

© 2015, ИСТ
Топлификација АД Скопје
Лондонска бр. 8
1000 Скопје
Е-пошта:kontakt@toplifikacija.mk
web counter